Statut TCHP

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwa Chirurgów Polskich zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegające rejestracji przez właściwą władzę terenową oraz sekcje działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu, a także filie, zakłady i przedstawicielstwa prowadzące działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

 1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem Towarzystwo Chirurgów Polskich, Zarząd Główny w Warszawie, Zarząd Oddziału w………………………..Zarząd Sekcji w……………………………………………
 2. Towarzystwo używa znaku graficznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Towarzystwo używa sztandaru, który składa się z płata, głowicy i drzewca. Na awersie sztandaru (kolor biało-srebrny) znajduje się napis TOWARZYSTWO CHIRURGÓW POLSKICH, pod napisem widnieje wizerunek Godła Towarzystwa. Na rewersie sztandaru (kolor ceglasty) znajduje się wizerunek Ludwika Rydygiera – nad wizerunkiem w owalnej ramie, w półokręgu znajduje się napis ZAŁOŻYCIEL TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH, a na dole na srebrnej wstędze napis LUDWIK RYDYGIER. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą srebrną. Głowica sztandaru wykonana jest z metalu na wzór Godła Towarzystwa. Wzór sztandaru znajduje się w załączniku nr 2 do Statutu.

§ 6

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, funduszach uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich, prowadzonej działalności wydawniczej oraz na opłatach wnoszonych przez członków wspierających.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, zyski z działalności gospodarczej służyć będą finansowaniu działalności statutowej i nie będą przeznaczone do podziału między członków Towarzystwa.
 3. Dla osiągnięcia celów statutowych Towarzystwa, jego sekcje i oddziały mogą za wiedzą Zarządu Głównego Towarzystwa prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z Kodeksu spółek handlowych i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura.
 5. Działalność gospodarcza Towarzystwa może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego.
 6. Towarzystwo może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 7

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o
takim samym lub podobnym profilu działania.

 

ROZDZIAŁ II

CELE TOWARZYSTWA

 

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

 1. szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 2. zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 3. współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 4. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 5. reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
 6. wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
 7. współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych.
 8. opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,
 2. współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii
 3. wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,
 4. organizowanie zebrań naukowych,
 5. organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 7. współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno – bytowych swoich członków,
 8. czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 9. podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju,
 10. współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. kandydatów,
 4. wspierających,
 5. zagranicznych,

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada dyplom ukończenia studiów lekarskich oraz specjalizację w zakresie chirurgii.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
 2. udziału w zjazdach, odczytach, konferencjach naukowych, kursach i konkursach na zasadach określonych przez organizatorów,
 3. działania w sekcjach naukowych oraz komisjach konkursowych,
 4. korzystania ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych oraz ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium, wyjazd za granicę itp.
 5. Członkowie zwyczajni – emeryci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych.

§13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 3. przestrzegania norm życia społecznego i etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 2. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku,
 3. wykluczenia, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 15

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 16

 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, lub w dziedzinie chirurgii, spośród kandydatów rekomendowanych przez terenowe oddziały Towarzystwa, Sekcje lub Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem Komisji Opiniodawczej ds. Członków Honorowych i Członków Korespondentów TChP.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Nazwiska osób, którym Zarząd Główny w okresie kadencji nadał godność członka honorowego, podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia Członków wraz z uzasadnieniem Prezesa ustępującego Zarządu w swoim sprawozdaniu.
 4. Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego chyba, że co innego wynika z postanowień Statutu, a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek oraz opłaty zjazdowej.
 5. Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 6. Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny na wniosek Prezesa. O pozbawieniu członkostwa honorowego wraz z uzasadnieniem informuje Walne Zgromadzenie Członków Prezes ustępującego Zarządu w swoim sprawozdaniu.

§ 17

 1. Członkiem-kandydatem może zostać osoba specjalizująca się w chirurgii po upływie 2 lat od rozpoczęcia specjalizacji i uzyskaniu rekomendacji od kierownika specjalizacji. Członek-kandydat opłaca składkę członkowską w wysokości połowy składki członka zwyczajnego.
 2. Członek kandydat ma czynne prawo wyborcze i ograniczone bierne prawo wyborcze, co oznacza, że może być wybierany do komisji lub zespołów związanych z procesem szkolenia do specjalizacji.
 3. Wybrany przez członków-kandydatów danego oddziału terenowego TChP przedstawiciel jest zaproszony z głosem doradczym do udziału w pracach Zarządu Oddziału. Wybory przedstawiciela odbywają się na zasadach podanych w par. 40 statutu. W posiedzeniu wyborczym uczestniczy Przewodniczący Oddziału lub upoważniony członek Zarządu Oddziału. Protokół z wyborów prowadzący zebranie wyborcze przekazuje Przewodniczącemu Oddziału w ciągu 14 dni od daty zebrania.
 4. Członkowie-kandydaci mogą utworzyć Sekcję Towarzystwa na zasadach podanych w rozdziale VI statutu.

§18

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną składkę członkowską w wysokości zadeklarowanej przez członka wspierającego.
 2. Wpływy z tytułu składek wnoszonych przez członków wspierających są przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej Towarzystwa, w tym na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem organu Towarzystwa, którym jest Polski Przegląd Chirurgiczny.
 3. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia przeznaczone na rozwój określonej dziedziny chirurgii.
 4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na zasadach przewidzianych przez komitet organizacyjny posiedzenia, konferencji i zjazdu. Członkowie wspierający nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących wyboru władz Towarzystwa i nie mogą być wybierani do władz Towarzystwa.
 5. Członkowie wspierający mogą uzyskać zgodę na zamieszczenie w organie Towarzystwa informacji o produkowanym przez firmy, które reprezentują sprzęcie, lekach itp. Pod warunkiem, że leki te są zarejestrowane w Polsce. Zgody na zamieszczenie tego typu informacji udzielają z upoważnienia Zarządu Głównego TChP – sekretarz generalny i skarbnik Towarzystwa w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym Polskiego Przeglądu Chirurgicznego lub jego zastępcą.

§ 19

 1. Członkiem zagranicznym może być osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, legitymująca się dyplomem ukończenia studiów medycznych oraz specjalizacją w zakresie chirurgii.
 2. Niezależnie od wymogu wynikającego z § 11 pkt. 2 Statutu, osoba taka winna przedłożyć pisemną rekomendację podpisaną przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przyjęcie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
 3. Członek zagraniczny jest zobowiązany do:
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  • regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Członek zagraniczny ma prawo do udziału w zjazdach i zebraniach naukowych oraz do działania w sekcjach Towarzystwa i posiada czynne prawo wyborcze.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

 

§ 20

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków
  b) Zarząd Główny
  c) Komisja rewizyjna
  d) Sąd Koleżeński
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
 3. Członkiem Zarządu Głównego, Komisji rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego mogą być wybierani członkowie Towarzystwa, którzy nie ukończyli 70 roku życia.
 4. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję.
  a) Prezes – elekt może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję,
  b) Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Sekretarz generalny i Skarbnik nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 5. Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 21

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Główny.

§ 22

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalenie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa-elekta, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd,
 5. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. podejmowanie uchwały w sprawie miejsca i terminu kolejnego Zjazdu naukowego Towarzystwa na wniosek wybranego Prezesa-elekta,
 7. podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa,
 8. podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności i organizacji Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego lub członków Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.

§ 23

Uchwały mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy liczba głosujących wynosi co najmniej połowę + 1 liczby członków obecnych na początku Walnego Zgromadzenia odnotowanych na liście obecności. Głosowania w sprawie wyboru osób na stanowiska są
tajne, w innych sprawach są jawne, ale mogą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zgromadzenia.

§ 24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi posiadający obywatelstwo polskie.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział: członkowie korespondenci, członkowie honorowi – obywatele państw obecnych i zaproszeni goście.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zgromadzenia.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek trzech Oddziałów Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§27

 1. Zarząd Główny składa się z:
  • Prezesa, którym zostaje Prezes-elekt poprzedniej kadencji,
  • nowo wybranego Prezesa—elekta,
  • ustępującego Prezesa,
  • 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,
  • przewodniczących Oddziałów Towarzystwa,
  • przewodniczących Sekcji,
  • Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego,
  • Specjalisty krajowego (doradcy) w zakresie chirurgii,
  • Przedstawiciela członków kandydatów, wybranego w głosowaniu tajnym przez Koła Młodych Chirurgów w oddziałach terenowych
 2. Kandydatów do Zarządu Głównego, którzy mają być wybrani przez Walne Zgromadzenie zgłaszają: Przewodniczący Oddziałów Towarzystwa po uprzednim przeprowadzeniu wyborów w Oddziałach w proporcji jeden kandydat na 100 członków zwyczajnych przy przyjęciu zasady, że każdy Oddział ma prawo zgłosić co najmniej jednego kandydata. Jeżeli Oddział liczy ponad 100 członków liczbę kandydatów do Zarządu Głównego ustala się następująco: przy liczbie członków Oddziału równej lub niższej od 150 – wybiera się jednego kandydata; przy liczbie członków przekraczającej 150 osób – wybiera się dwóch kandydatów. Zasada powyższa obowiązuje analogicznie przy liczbie członków zwyczajnych Oddziału przekraczającej 200, 300 i więcej osób. Liczba członków zwyczajnych Oddziału spełniających wymagania § 11 i § 13 pkt. 4 Statutu wg stanu na dzień wyborów musi być podana w protokole z zebrania wyborczego przesłanym na adres Prezesa Towarzystwa. ustępujący Zarząd Główny w liczbie nie przekraczającej 1/3 kandydatów wybranych i zgłoszonych przez Oddziały Towarzystwa.
 3. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa. Ze względu na lokalizację siedziby i zaplecze administracyjne Zarządu Głównego Prezes zgłasza kandydaturę na sekretarza generalnego i skarbnika spośród członków wybranych z Warszawy. Wybór jest ważny, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu Głównego podanego w ust. 1.
 4. Prezes, Prezes-elekt, ustępujący Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego, które jest organem opiniodawczo – doradczym Prezesa i współdziała z nim w bieżącym kierowaniu działalnością Towarzystwa.
 5. Prezes ustala zakres czynności członków Prezydium, o czym informuje Zarząd Główny.
 6. Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powoływać komisje stałe lub doraźne dla wydania opinii w sprawach określonych we wniosku o powołanie komisji. Przewodniczących Komisji powołuje Zarząd Główny na wniosek Prezesa. Skład komisji przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Przewodniczący Komisji. Prezes może powierzyć Przewodniczącemu Komisji reprezentowanie Zarządu w komisjach,zespołach lub organach opiniodawczych działających poza Towarzystwem, jeżeli sprawy będące przedmiotem działania tych gremiów dotyczą szeroko pojętych problemów chirurgii polskiej.
 7. Stałymi komisjami Zarządu Głównego są:
  • Komisja ds. socjalno – zawodowych, Komisja historyczna,
  • Komisja ds. kształcenia i specjalizacji,
  • Komisja ds. nauki,
  • Komisja opiniodawcza ds. członków honorowych TChP,
  • Komisja interwencyjna.
  • Komisja statutowa

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. zatwierdzenie bilansu,
 5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji, zatwierdzenie ich regulaminów i przyjmowanie sprawozdań z ich działalności,
 6. wydawanie organu Towarzystwa, którym jest Polski Przegląd Chirurgiczny i powoływanie Redaktora Naczelnego organu Towarzystwa,
 7. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, honorowych i członków korespondentów,
 8. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i Zjazdów Naukowych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 10. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 11. ustalanie wysokości składek,
 12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
 13. podejmowanie działań i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju chirurgii w Polsce.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równoważności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd Główny ma prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/5 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 30

 1. Redakcja Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego wybiera zwykłą większością głosów Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa.
 2. Zastępcę Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego powołuje Prezes Towarzystwa na wniosek Redaktora Naczelnego.
 3. Kadencja Redaktora Naczelnego trwa 6 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Redaktora Naczelnego nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 4. Kadencja zastępcy Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego trwa dwa lata. Liczba kadencji nie jest ograniczona.

§ 31

 1. Główna Komisja rewizyjna składa się z wybieranych przez Walne Zgromadzenie pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Protokół z wyborów zostaje przekazany Prezesowi Towarzystwa.
 2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłasza ustępujący Zarząd i Walne Zgromadzenie.

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem: działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności realizacji przez Zarząd Główny zadań wynikających z wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Główna Komisja rewizyjna ma obowiązek występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądania wyjaśnień.
 3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedkłada Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia.

§ 33

Sąd koleżeński składa się z 8 członków przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych przez Oddziały Towarzystwa i zatwierdzonych przez Zarząd Główny. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. O dokonanym wyborze przewodniczący zawiadamia Prezesa Towarzystwa.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygnięcia sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa.
 2. Od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwoływania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

§ 35

Szczegółów tryb postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego opracowany przez członków Sądu i przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA

 

§ 36

 1. Oddziały wojewódzkie powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby Zarządu Oddziału ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju i wnioskiem Zarządu Oddziału.
 3. Zarząd Główny może powołać Oddział na wniosek co najmniej 50 członków Zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza tymczasowego Przewodniczącego Oddziału, który dobiera sobie sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjne Oddziału, które dokonuje wyboru Przewodniczącego i Zarządu Oddziału.

§ 37

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 38

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Głównego.
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji rewizyjnej Oddziału.
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. wybór przewodniczącego Oddziału
 5. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 6. wybór kandydatów do zarządu Głównego zgodnie z § 27 ust.2 statutu.

§ 40

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi – obywatele polscy, a z głosem doradczym zaproszeni goście. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed powołaniem Walnego Zebrania.

§ 41

 1. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału jest wybierany w liczbie 7 do 11 osób w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i Walne Zebranie Członków Oddziału.
 3. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz 3 do 7 członków
 4. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Oddziału wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów: Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Oddziału może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Ta sama osoba może być wybrana ponownie na tę funkcję po przerwie wynoszącej, co najmniej jedną kadencję.
 6. Kadencja Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu Oddziału trwa 2 lata. Liczba kadencji nic jest ograniczona.

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
 4. występowanie do Zarządu Głównego z umotywowanymi wnioskami w sprawie powołania członków honorowych krajowych i zagranicznych oraz członków korespondentów,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny,
 6. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej.

§ 43

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. § 29 pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 44

Komisja rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu
członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

§ 45

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 46

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VI

SEKCJE TOWARZYSTWA

 

§ 47

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Towarzystwa w dziedzinie chirurgii mogą być tworzone Sekcje Towarzystwa, które mają charakter ogólnokrajowy.

§ 48

Zarząd Główny Towarzystwa może powołać Sekcję na wniosek co najmniej 50 członków zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza tymczasowego Przewodniczącego Sekcji, który dobiera sobie sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjne Sekcji, która dokonuje wyboru władz Sekcji. Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa dwa lata. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję nic dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 49

Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie członków Sekcji, a zatwierdzonych przez Zarząd Główny Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

 

§ 50

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 51

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa.
 3. dotacje i zapisy,
 4. wpływy z uczestnictwa w zjazdach naukowych,
 5. wpływy z działalności wydawniczej Towarzystwa,
 6. wpłaty dokonywane przez członków wspierających,
 7. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. środki i fundusze pomocowe Unii Europejskiej,
 9. środki pozyskane w ramach przepisów o zasadach finansowania nauki.

§ 52

Dla Ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VIII

GODŁO STOWARZYSZENIA

 

§ 53

Godłem Stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Chirurgów Polskich jest wizerunek Orła Białego w koronie na tarczy herbowej koloru czerwonego. W górnej części tarczy znajduje się otwarta księga przedzielająca datę 1889. Poniżej tarczy herbowej znajduje się wstęga koloru żółtego z napisem łacińskim: Societas Chirurgorum Polonorum.

§ 54

Godłem Stowarzyszenia mogą się posługiwać tylko i wyłącznie:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Prezes Zarządu Głównego,
 • Zarząd Główny,
 • Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński,
 • Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, Delegat Zarządu Głównego ds. Kontaktów ze Stowarzyszeniami Międzynarodowymi.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 

§ 55

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień § 23.

§ 56

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością głosów 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień § 23.