Członkowstwo

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§11

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada dyplom ukończenia studiów lekarskich oraz specjalizację w zakresie chirurgii.
Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2) udziału w zjazdach, odczytach, konferencjach naukowych, kursach i konkursach na zasadach określonych przez organizatorów,
3) działania w sekcjach naukowych oraz komisjach konkursowych,
4) korzystania ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych oraz ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium, wyjazd za granicę itp. 5)Członkowie zwyczajni – emeryci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych.

 

§13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
3) przestrzegania norm życia społecznego i etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku,
3) wykluczenia, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.(…)

 

§ 17

Członkiem-kandydatem może zostać osoba specjalizująca się w chirurgii po upływie 2 lat od rozpoczęcia specjalizacji i uzyskaniu rekomendacji od kierownika specjalizacji. Członek-kandydat opłaca składkę członkowską w wysokości połowy składki członka zwyczajnego.
Członek kandydat ma czynne prawo wyborcze i ograniczone bierne prawo wyborcze, co oznacza, że może być wybierany do komisji lub zespołów związanych z procesem szkolenia do specjalizacji.
Wybrany przez członków-kandydatów danego oddziału terenowego TChP przedstawiciel jest zaproszony z głosem doradczym do udziału w pracach Zarządu Oddziału. Wybory przedstawiciela odbywają się na zasadach podanych w par. 40 statutu. W posiedzeniu wyborczym uczestniczy Przewodniczący Oddziału lub upoważniony członek Zarządu Oddziału. Protokół z wyborów prowadzący zebranie wyborcze przekazuje Przewodniczącemu Oddziału w ciągu 14 dni od daty zebrania.
Członkowie-kandydaci mogą utworzyć Sekcję Towarzystwa na zasadach podanych w rozdziale VI statutu. (…)