Cele TCHP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
  • wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
  • współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
  • opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,
  • współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,
  • wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,
  • organizowanie zebrań naukowych,
  • organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
  • współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno – bytowych swoich członków,
  • czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
  • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.